海量 BT x Google Drive x MEGA x 可發帖的 Javbooks 上線了 (BT每日更新)
【廣告】友站 番號最齊 低死帖率的7mm.tv線上影城上線了

小說名稱:[經驗故事]我的秘密

文字放大:    自訂文字大小:    行距:

我英文名叫penny 花名叫粉仔今年岩岩先17歲 甘就緊系讀緊書al 系女仔或者系人類學泥講 我都算系發育吾正常 因為我得150高 hehe 而且身才都吾系好好ge平凡女仔  好彩個樣似媽咪 好多人話我眼彎彎好得意

  其實我掙扎左好耐post 吾post 好 因為post 左好似有d變態ge感覺 但系屈住屈住呢幾日真系好辛苦

  其實成件事都系由7月中開始 我去左觀塘某一間工業大廈cafe 做侍應  最初都做得好好地
間cafe老闆系一個阿嬸 好多時都錫住我 吾俾我做粗重野 嗰度又多男同事幫手 好多時我都系企系度睇電視 哈哈 真系好好 直到老闆娘個細佬入左泥做就好煩!!!!!!

   佢細佬36歲好似失業入左泥 成日有意無意撞我 頂我個胸  又挨身挨勢
因為老闆娘對我好 我都吾出聲 直到有一日系我抹銀器ge 時候摸我pat pat  最初掃兩下 之後愈泥愈過份 直情揸 我咬緊牙關抹完即刻同老闆娘講吾做
  
   老闆娘問我點解 我話屋企有事 眼濕濕就走左
之後老闆娘打電話叫我返工司傾順便出糧 真系太錫我 我就下午茶時候返去 點知原來系個局…………

  返到去 老闆娘叫我入viproom傾 點知佢吾入去 佢叫左佢細佬同我傾  佢細佬叫阿man 高我兩個頭

一入到去 佢問我點解吾做 我話屋企有事 心諗你系度扮低b 佢話有野同佢講 佢會好撐我 佢家姐又甘錫我 吾好走

  我系耳仔好軟ge人 hehe 又俾佢洗腦 傾下傾下佢愈坐愈埋 由對面坐到去隔離 俾佢搭膞頭我先知出事

  佢又扮野開始摸我個胸邊 個口又貼住我耳仔
耳仔系我死穴 好驚俾人掂 佢又系甘噴氣 我成個人酸哂 跟住隻手又㩒住我大脾……………我之前有同男朋友做過 知系咩事 但系嗌救命好核突 我吾敢出聲 諗住佢都吾會甘過份

但系人賤格系無極限 佢已經咬住我耳仔 又lam 我成個人震哂 吾識俾反應 尤其系咬ge 時候我成個人軟左 只有好細聲甘講 吾好  想推又吾夠力 可能佢見我無點反抗 隻手就愈泥愈過份

摸大脾愈換愈上 去到褲頭 夾硬塞隻手摸我妹妹個邊邊 我夾住吾俾佢摸 佢就咬我耳骨 我又震又軟 又俾佢摸妹妹 佢系度撩 撩到妹妹粒野
好敏感嗰個位 我已經放棄左反抗 淨系希望有人入泥stop佢

我吾想望佢 閉住眼 可能 系可能 我叫左少少出聲 佢問我系吾系好舒服 我無理佢 之後佢鬆開左我褲頭 抱起我放系枱繼續撩 中間我吾系好記得 淨系記得俾佢又撩又篤 成個人放空 我都吾知自己做咩 又吾反抗 佢一隻手擺系我後面 一隻手撩 好似抱住我甘

之前男朋友話我做親好似賴尿 原來系真 我知我patpat濕哂 張枱又濕哂 佢隻手都濕哂 我吾想自己好似姣婆甘 但系真系好舒服 我好鐘意俾人抱住又咬耳仔 我淨系幾得阿man同我講姣x 系吾系好舒服

之後佢停手 就除褲 我成個人訓低左 好軟
佢拖我隻腳 岩岩個背脊托系枱抱住我patpat就入左我妹妹 佢把口好賤 系甘話我系狗 又話我吾x吾得 其實佢講左好多 但系我已經吾記得
哈哈 因為我放空 可能 系可能我叫左幾聲 佢就錫我吾俾我甘大聲  

其實我吾識分d人長吾長 因為我妹妹敏感ge 位系好近 之前個男友插得好入 但系好痛 阿man佢系用佢細佬貼住我妹妹上面撩 真系好舒服 有時候吾覺意望到佢兩眼 其實又吾系好樣衰 佢一見我望住佢就好high 好快甘出入 跟住我又瀨尿 而且好吾同 系完全high到 攬住阿man 叫佢停 吾系可能我會死 點知佢仲high……………

我諗我high完過左15分鐘先有意識 而阿man 已經抹緊枱同地下 我有d吾好意思 佢問我仲番吾番工 我居然話好 如果之後我知道佢甘變態 可能我會話唔好………………0.018522977829__us__en-us__US__us__pc